"Solutii, nu discutii!"

Modificarile aduse legii contabilitatii, publicate in Monitorul Oficial

Posted by Nanut Adrian on Wednesday, April 27, 2011 Under: Societati comerciale
OUG nr. 37/2011 a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 285 din 22 aprilie 2011.

Ordonanta de urgenta care modifica Legea contabilitatii a fost recent publicata in Monitorul Oficial. Conform estimarilor Guvernului, prin aplicarea acestei OUG, aproape 350.000 de firme vor putea beneficia de un sistem simplificat de contabilitate.

Potrivit actului normativ, persoanele fizice care desfasoara activitati producatoare de venituri au obligatia sa conduca contabilitate simplificata, bazata pe regulile contabilitatii in partida simpla, potrivit reglementarilor elaborate in acest sens. Aceste persoane intocmesc Registrul-jurnal de incasari si plati si Registrulinventar.

Un sistem simplificat de contabilitate, pentru firmele mici 

Totodata, persoanele care in exercitiul financiar precedent au inregistrat cifra de afaceri neta sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro si totalul activelor sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro pot opta pentru un sistem simplificat de contabilitate, aprobat prin ordin al ministrului finantelor publice

Prin sistem simplificat de contabilitate se intelege un set de reguli de baza privind evaluarea, inregistrarea elementelor patrimoniale utilizand un plan de conturi simplificat si prezentarea acestora in situatiile financiare anuale ce cuprind bilant si cont de profit si pierdere simplificate, avand in vedere si prevederile comunitare in domeniu.

Aceste entitati vor aplica un plan de conturi simplificat care va cuprinde doar 50 de conturi, in loc de aproximativ 400 de conturi cate sunt in prezent. 

Incadrarea in criteriile prevazute se efectueaza pe baza indicatorilor determinati din situatiile financiare anuale, respectiv a balantei de verificare, incheiate la finele exercitiului financiar precedent, utilizandu-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data incheierii aceluiasi exercitiu financiar

Inventarierea generala a elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii detinute se realizeaza la inceputul activitatii, cel putin o data in cursul exercitiului financiar, precum si in cazul fuziunii, divizarii sau lichidarii si in alte situatii prevazute de lege

Reevaluarea imobilizarilor corporale se face la valoarea justa, in conformitate cu prevederile reglementarilor contabile aplicabile.

Evaluarea elementelor monetare in valuta si a celor exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, se efectueaza potrivit reglementarilor contabile aplicabile.

In cazul persoanelor care in exercitiul financiar precedent au inregistrat cifra de afaceri neta sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro si totalul activelor sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro contabilitatea poate fi organizata si condusa si de catre persoane fizice care au studii economice superioare, angajate pe baza de contracte/conventii civile incheiate potrivit Codului Civil, persoane care intocmesc si semneaza situatiile financiare anuale.

Detinerea, cu orice titlu, de elemente de natura activelor si datoriilor, precum si efectuarea de operatiuni economico-financiare, fara sa fie inregistrate in contabilitate, sunt interzise

Pentru verificarea inregistrarii corecte in contabilitate a operatiunilor efectuate se intocmeste balanta de verificare, cel putin la incheierea exercitiului financiar, la termenele de intocmire a situatiilor financiare, a raportarilor contabile, precum si la finele perioadei pentru care entitatea trebuie sa intocmeasca declaratia privind impozitul pe profit/venit, potrivit legii

Situatiile financiare anuale si raportarile contabile se semneaza de catre directorul economic, contabilul-sef sau alta
persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie.

Situatiile financiare anuale si raportarile contabile pot fi intocmite si semnate de persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania.

Pe de alta parte, situatiile financiare anuale si raportarile contabile ale persoanelor care in exercitiul financiar precedent au inregistrat cifra de afaceri neta sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro si totalul activelor sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro se intocmesc si se semneaza de catre persoanele care organizeaza si conduc contabilitatea acestora.

Situatiile financiare anuale si raportarile contabile se semneaza si de catre administratorul sau persoana care are obligatia gestionarii entitatii.

Situatiile financiare anuale si, dupa caz, situatiile financiare anuale consolidate se depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in conformitate cu prevederile legale in vigoare

Contraventii si amenzi

Constituie contraventie urmatoarele fapte:

1. detinerea, cu orice titlu, de elemente de natura activelor si datoriilor, precum si efectuarea de operatiuni economicofinanciare, fara sa fie inregistrate in contabilitate;
2. nerespectarea reglementarilor emise de Ministerul Finantelor Publice, respectiv de institutiile cu atributii de
reglementare in domeniul contabilitatii prevazute la art. 4 alin. (3), cu privire la:
a) aprobarea politicilor si procedurilor contabile prevazute de legislatie;
b) utilizarea si tinerea registrelor de contabilitate;
c) intocmirea si utilizarea documentelor justificative si contabile pentru toate operatiunile efectuate, inregistrarea in contabilitate a acestora in perioada la care se refera, pastrarea si arhivarea acestora, precum si reconstituirea documentelor pierdute, sustrase sau distruse;
d) efectuarea inventarierii;
e) intocmirea, semnarea si depunerea in termenul legal la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice a situatiilor financiare anuale si, dupa caz, a situatiilor financiare anuale
consolidate, precum si a raportarilor contabile;
f) intocmirea, semnarea si depunerea la Ministerul Finantelor Publice si la unitatile teritoriale ale acestuia, precum si la institutiile publice ierarhic superioare a situatiilor financiare trimestriale si anuale ale institutiilor publice, potrivit legii;
g) depunerea declaratiei din care sa rezulte ca persoanele prevazute la art. 1 alin. (1)—(3) nu au desfasurat activitate, respectiv a instiintarii prevazute la art. 27 alin. (3 1 ) lit. b);
3. prezentarea de situatii financiare care contin date eronate sau necorelate, inclusiv cu privire la identificarea persoanei raportoare;
4. nerespectarea prevederilor referitoare la intocmirea declaratiilor prevazute la art. 30 si 31;
5. nerespectarea prevederilor referitoare la obligatia membrilor organelor de administratie, conducere si
supraveghere de a intocmi si de a publica situatiile financiare anuale;
6. nerespectarea prevederilor referitoare la obligatia membrilor organelor de administratie, conducere si supraveghere ale societatii-mama de a intocmi si de a publica situatiile financiare anuale consolidate;
7. nerespectarea obligatiei privind auditarea, conform legii, a situatiilor financiare anuale si a situatiilor financiare anuale consolidate;

Contraventiile prevazute mai sus se sanctioneaza cu amenda, dupa cum urmeaza:
— cele prevazute la pct. 1 si 9, cu amenda de la 1.000 lei la 10.000 lei;
— cele prevazute la pct. 2 lit. a), b) si c), cu amenda de la 300 lei la 4.000 lei;
— cele prevazute la pct. 2 lit. f), cu amenda de la 1.000 lei la 3.000 lei;
— cele prevazute la pct. 2 lit. g), cu amenda de la 100 lei la 200 lei;
— cea prevazuta la pct. 3, cu amenda de la 200 lei la 1.000 lei;
— cele prevazute la pct. 2 lit. d), pct. 4 si 5, cu amenda de la 400 lei la 5.000 lei;
— cea prevazuta la pct. 6, cu amenda de la 10.000 lei la 30.000 lei;
— cea prevazuta la pct. 7, cu amenda de la 30.000 lei la 40.000 lei;
— cea prevazuta la pct. 8, cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei;
— cele prevazute la pct. 2 lit. e), astfel: cele referitoare la intocmire si semnare, cu amenda de la 2.000 lei la 3.000 lei; cea referitoare la depunerea in termenul legal, cu amenda de la 300 lei la 1.000 lei, daca perioada de intarziere este cuprinsa intre 1 si 15 zile lucratoare, cu amenda de la 1.000 lei la 3.000 lei, daca perioada de intarziere este cuprinsa intre 16 si 30 de zile lucratoare, si cu amenda de la 1.500 lei la 4.500 lei, daca perioada de intarziere depaseste 30 de zile lucratoare

  Sursa www.avocatnet.ro

In : Societati comerciale 


Tags: legea contabilitatii  persoane fizice  partida simpla  noutati legislative  consultanta juridica  avocat bucuresti 
blog comments powered by Disqus
SEO
SEO monitor

Make a free website with Yola