"Solutii, nu discutii!"

Noi modificări privind procedura insolvenţei

Posted by Nanut Adrian on Tuesday, July 27, 2010 Under: Contracte comerciale

În M.Of. nr. 508 din data de 21 iulie 2010 a fost publicatăLegea nr. 169/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare.

Printre modificările aduse de noul act normativ, enumerăm:
• se redefineşte expresia de „insolvenţă prezumată ca fiind vădită”, înţelegându-se situaţia creditorului care nu a plătit datoria sa faţă de creditor, după 90 de zile de la scadenţă (conform reglementărilor anterioare, termenul era de 30 de zile); prezumţia este relativă;

• se dă o nouă definiţie "creditorului îndreptăţit să solicite deschiderea procedurii insolvenţei”, potrivit căreia se înţelege creditorul a cărui creanţă împotriva patrimoniului debitorului este certă, lichidă şi exigibilă de mai mult de 90 de zile. Creditorii, inclusiv cei bugetari, vor putea solicita deschiderea procedurii insolvenţei doar în cazul în care, după compensarea datoriilor reciproce, de orice natură, suma datorată acestora va depăşi valoarea-prag de 45.000 lei sau de 6 salarii medii brute pe economie/pe salariat;

• se stabileşte o nouă valoare-prag (cuantumul minim al creanţei) de 45.000 lei, iar pentru salariaţi, de 6 salarii medii brute pe economie/pe salariat (conform reglementărilor anterioare, suma era de 30.000 lei);

• se aduc modificări şi cu privire la procedura simplificată, prin micşorarea perioadei de observaţie de la 60 de zile la maximum 50 de zile;

• se dă o nouă definiţie administratorului special;

• se modifică modalitatea de constituire a fondului de lichidare (utilizat pentru plata datoriei în lipsa disponibilităţilor în contul debitorului) prin aplicarea unui procent de 50% la taxele care se achită la oficiul registrului comerţului pentru autorizare constituire persoane supuse înregistrării în registrul comerţului, cu modificările actelor, faptelor şi menţiunilor acestora, şi efectuarea tuturor înregistrărilor în registrul comerţului, autorizare, funcţionare şi eliberare documente specifice, verificare şi/sau rezervare, transmitere/obţinere/eliberare documente şi/sau informaţii prevăzute de lege;

• potrivit Legii nr. 169/2010, toate procedurile prevăzute de prezenta lege, cu excepţia recursului prevăzut la art. 8, sunt de competenţa tribunalului sau, dacă este cazul, a tribunalului comercial, în a cărui circumscripţie îşi are sediul debitorul. Dacă în cadrul tribunalului sau al tribunalului comercial a fost creata o secţie specială de insolvenţă, acesteia îi aparţine competenţa pentru derularea procedurilor prevăzute de prezenta lege;

• art. 8 se modifică, reducându-se termenul de recurs de la 10 zile la 7 zile de la comunicarea hotărârii, dacă legea nu prevede altfel. Recursul va fi judecat de complete specializate, în termen de 10 zile (şi nu de 30 de zile, cum a fost până în prezent) de la înregistrarea dosarului la curtea de apel;

• se aduc modificări şi cu privire la atribuţiile judecătorului-sindic, precum şi secţiunii dedicate Adunării şi Comitetului creditorilor;

• şi în ceea ce priveşte procedura, se aduc numeroase modificări, una dintre acestea constând în introducerea a două noi alineate la articolul 27 – după alineatul (1) – şi anume alineatele (1^1) şi (1^2) cu următorul cuprins: 
 "(1^1) Dacă la data expirării termenului prevăzut la alin. (1) debitorul este angrenat, cu bună-credinţă, în negocieri extrajudiciare pentru restructurarea datoriilor sale, acesta are obligaţia de a adresa tribunalului o cerere pentru a fi supus dispoziţiilor prezentei legi, în termen de 5 zile de la eşuarea negocierilor. 
  (1^2) Dacă în cursul negocierilor derulate în cadrul unei proceduri de mandat ad-hoc sau de concordat preventiv debitorul ajunge în stare de insolvenţă, dar există indicii serioase că rezultatele negocierilor ar putea fi valorificate în termen scurt prin încheierea unui acord extrajudiciar, debitorul, de bună-credinţă, trebuie să introducă cererea de deschidere a procedurii în condiţiile şi termenul prevăzute la alin. (1^1). În caz contrar, debitorul trebuie să introducă cererea de deschidere a procedurii insolvenţei în termen de 30 de zile de la apariţia stării de insolvenţă
."


Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 21 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

Sursa: legestart.ro

In : Contracte comerciale 


Tags: legea insolventei  societati comerciale  insolventa   
blog comments powered by Disqus
SEO
SEO monitor

Make a free website with Yola