"Solutii, nu discutii!"

Ordinul 2112/2010: Procedura de solicitare şi eliberare a certificatului pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social

Posted by Nanut Adrian on Tuesday, July 6, 2010 Under: Societati comerciale

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a aprobat Procedura de solicitare şi eliberare a certificatului pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social şi de înregistrare a documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţia de sediu social.

În acest sens, Ordinul nr. 2112/20010 privind aprobarea Procedurii de solicitare şi eliberare a certificatului pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social şi de înregistrare a documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţia de sediu social, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare a fost publicat în M.Of. nr. 443 din data de 1 iulie 2010.

Procedura se aplică persoanelor au obligaţia ca, la înmatricularea unei societăţi comerciale sau la schimbarea sediului social, să înregistreze documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social şi să obţină certificatul pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social.

Astfel, pentru înregistrarea documentului ce atestă dreptul de folosinţă şi obţinerea certificatului pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social se depune Cererea de înregistrare a documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social şi de eliberare a certificatului pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social, prevăzută în anexa nr. 2 la ordin.

Cererea se depune de către titularul dreptului de folosinţă. În cazul în care titularul dreptului de folosinţă este o persoană juridică, cererea se depune de către reprezentantul legal al acesteia sau de către un împuternicit, potrivit legii.

Cererea se depune la organul fiscal competent, direct la registratură sau prin poştă, cu confirmare de primire. Organul fiscal competent este administraţia finanţelor publice municipală, orăşenească, comunală sau a sectoarelor municipiului Bucureşti, din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în a cărei rază teritorială se află situat spaţiul cu destinaţie de sediu social.

Dacă cererea se depune:
• 
la registratura organului fiscal, actele doveditoare ale dreptului de folosinţă se prezintă în original şi în copie. Organul fiscal certifică conformitatea copiei cu originalul şi restituie solicitantului originalul;
• 
prin poştă, aceasta trebuie însoţită de actele doveditoare ale dreptului de folosinţă, în copie legalizată.

Cererea va fi însoţită de: 
• 
actele doveditoare ale dreptului de folosinţă, cum ar fi: titlu de proprietate, contract de vânzare cumpărare, contract de închiriere, contract de comodat sau alte acte care atestă dreptul de folosinţă; 
• 
actul de identitate al solicitantului şi/sau împuternicirea, după caz; 
• 
actul care atestă numirea reprezentantului legal al persoanelor juridice. 
    
Înregistrarea la organul fiscal a documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social se dovedeşte cu 
Adeverinţa privind înregistrarea documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social, prevăzută în anexa nr. 3 la ordin.

Evidenţa documentelor care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiilor cu destinaţie de sediu social, este organizată de către organul fiscal în cadrul Registrului de evidenţă a spaţiilor cu destinaţie de sediu social.

Registrul se organizează la nivel de adresă a spaţiului şi se gestionează la nivelul organelor fiscale competente, cu ajutorul aplicaţiei informatice puse la dispoziţie de Direcţia generală de tehnologia informaţiei, şi cuprinde: 
a) adresa completă a spaţiului cu destinaţie de sediu social (str., nr., bl., ap., localitatea, judeţul/sectorul); 
b) datele de identificare a titularului dreptului de folosinţă (nume şi prenume/denumire, adresa domiciliului/domiciliului fiscal şi cod de identificare fiscală); 
c) documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţia de sediu social (tipul documentului, conform pct. 5, număr şi dată); 
d) perioada de valabilitate a dreptului de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social (data de început, data de final).

Dosarul solicitării, care cuprinde: 
a) cererea solicitantului; 
b) documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţia de sediu social; 
c) actul de identitate al solicitantului şi/sau împuternicirea, după caz; 
d) actul care atestă numirea reprezentantului legal al persoanelor juridice, după caz; 
e) un exemplar al Adeverinţei privind înregistrarea documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social; 
f) un exemplar al Certificatului pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social se arhivează la compartimentul de specialitate.

 

In : Societati comerciale 


Tags: cerficficatul pentru spatiu cu destinatie de sediul social  infiintare societati  infiintare firme  sediul social. 
blog comments powered by Disqus
SEO
SEO monitor

Make a free website with Yola