"Solutii, nu discutii!"

Rovinieta electronica introdusa de la 01.08.2010

Posted by Nanut Adrian on Friday, July 9, 2010 Under: Transporturi


În M.Of. nr. 70 din data de 30 ianuarie 2010 a fost publicată Ordonanţa Guvernului nr. 8/2010 pentru modificarea şi completarea OG nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România.

OG nr. 8/2010 va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia prevederilor referitoare la tariful de utilizare cu o durată de "90 de zile" prevăzut la art. I pct. 7, care vor intra în vigoare la 1 august 2010.

Noul act normativ redefineşte înţelesul termenului de „rovinietă”, aceasta reprezentând „documentul sau înregistrarea în format electronic care atestă achitarea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România. Modelul, forma, conţinutul, modul, condiţiile şi mijloacele de eliberare ale rovinietei se stabilesc prin normele metodologice aprobate prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii”.

Potrivit noului alin. (3^1) al art. 1, „începând cu data de 1 august 2010 nu vor mai fi eliberate roviniete matcă-cupon, tariful de utilizare fiind achitat numai prin intermediul SIEGMCR”,

SIEGMCR (Sistemul Informatic De Emitere, Gestiune, Monitorizare şi Control al Rovinietei) este definit de noile prevederi ca fiind „sistemul informatic ce permite achitarea tarifului de utilizare prin mijloace informatice, gestiunea datelor privind vehiculele cu drept de utilizare, monitorizarea şi controlul achitării tarifului de utilizare”.

Se va aplica în continuare, în partea stângă jos a parbrizului vehiculului, rovinieta matcă-cupon. În conformitate cu lit. b), alin. (1^1), art. 1, în cazul deteriorării rovinietei matcă-cupon, dovada achitării tarifului de utilizare se face astfel: 
a) pentru utilizatorii persoane fizice - documentul care atestă plata integrală a tarifului de utilizare, în original sau în copie legalizată; 
b) pentru utilizatorii persoane juridice - documentul care atestă plata integrală a tarifului de utilizare, în original sau o copie a acestuia ştampilată şi semnată în original de către conducătorul unităţii, cu înscrisul «Conform cu originalul».

Noul alin. (7) al art. 1 introduce o nouă durată de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România în funcţie de care este structurat tariful de utilizare, respectiv o perioadă de 90 de zile.

Ordonanţa nr. 8/2010 prevede că, începând cu data de 1 august 2010, în cazul schimbării numărului de înmatriculare al vehiculului, rovinieta îşi va menţine valabilitatea numai dacă utilizatorul informează în scris Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. (CNADNR) cu privire la schimbarea numărului de înmatriculare, în vederea operării modificării în baza de date.

Printre alte modificări, noul act normativ aduce noutăţi şi în ceea ce priveşte săvârşirea contravenţiilor. Astfel, utilizatorilor li se pot aplica amenzi contravenţionale, atât pe reţeaua de drumuri naţionale din România, cât şi în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat, la ieşirea din România.

Odată cu aplicarea amenzii contravenţionale, utilizatorilor români care folosesc reţeaua de drumuri naţionale din România fără a avea rovinietă valabilă li se reţine certificatul de înmatriculare al vehiculului până la prezentarea dovezii de achitare a tarifului de despăgubire.

Potrivit noilor reglementări, agentul constatator va face menţiune în procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi despre contravaloarea despăgubirii şi modul de achitare a acesteia. Despăgubirea se va achita în lei, la cursul de schimb stabilit potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) şi (2), în contul CNADNR şi va reveni acesteia ca venit extrabugetar.

Se modifică alin. 3 al art. 8, potrivit căruia „contravenientul are obligaţia de a achita, pe lângă amenda contravenţională, cu titlu de tarif de despăgubire, în funcţie de tipul vehiculului folosit fără a deţine rovinieta valabilă, sumele stabilite potrivit anexei nr. 4”.

Începând cu data de 1 august 2010, constatarea contravenţiilor se poate face şi cu ajutorul unor mijloace tehnice omologate amplasate pe reţeaua de drumuri naţionale din România, consemnându-se aceasta în procesul-verbal de constatare a contravenţiei. Aşadar, procesul-verbal de constatare a contravenţiei se poate încheia şi în lipsa contravenientului, după identificarea acestuia pe baza datelor furnizate de Ministerul Administraţiei şi Internelor - Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor sau a conducătorului auto, în cazul utilizatorilor străini.


În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii va actualiza Ordinul ministrului transporturilor nr. 244/2008 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România.

Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

In : Transporturi 


Tags: legislatie  rovinieta  rovinieta electronica  avocat  avocatura 
blog comments powered by Disqus
SEO
SEO monitor

Make a free website with Yola